Monday, January 20, 2014

สวนจตุจักรในระหว่างการชุมนุม Chatuchak park occupation

สวนจตุจักรว้นนี้ เป็นที่พักผ่อนของผู้มาชุมนุมขับไล่รัฐบาล ในภาพจะไม่ค่อยเห็นผู้คนเพราะตอนกลางวันออกไปเดินขบวนกันทั่วทุกถนน

No comments:

Post a Comment