Wednesday, February 5, 2014

นกจับแมลงพันธุ์จีน Chinese Blue Flycatcher

蓝喉仙鹟
สวนรถไฟในวันเลือกตั้งบริเวณอุทยานผีเสื้อ (Secret Garden) นกจับแมลงพันธุ์จีน Chinese Blue Flycatcher ตัวหนึ่งมาเล่นน้ำ เป็นเพศผู้ นกอพยพ พบไม่บ่อย

No comments:

Post a Comment