Sunday, October 27, 2013

ตะขาบทุ่ง Indian Roller


นกตะขาบทุ่ง สีสันของบ่ายวันอาทิตย์
เป็นนกประจำถิ่นของพุทธมณฑล
ปรกติมันไม่ยอมอยู่นิ่งให้ถ่ายรูป

  
  

No comments:

Post a Comment